var docBody=null; function zoomDoc(size){ docBody=document.getElementById('c_txt'); if(!docBody){ return; } docBody.style.fontSize = size + 'px'; var __childs = docBody.childNodes; for(var i=0;i<__childs.length;i++) { if(__childs[i].nodeType==1) { __childs[i].style.fontSize=size + 'px'; } } }